انتصاب دکتر علی محمدنیکبخت به عنوان عضو شورای علمی بنیاد نخبگان آذربایجان غربی

طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذرب...

ادامه مطالعه