بازاریابی

تعریف مدیریت بازاریابی

از دیدگاه کاتلر و کلر:

مدیریت بازاریابی، علم و هنر انتخاب بازارهای هدف سودآور و نیز جذب و حفظ و افزایش مشتریان از طریق خلق و مبادله و ارائه ارزش به آنان است.