• آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: ۵۷۵۶۱۱۵۳۲۲ صندوق پستی: ۳۳۳
 • ۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰-۴۲(۹۸+)
 • info@wastp.ir

تماس با مدیران

 • آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: ۵۷۵۶۱۱۵۳۲۲ صندوق پستی: ۳۳۳
 • ۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰-۴۲(۹۸+)
 • info@wastp.ir
 • آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: ۵۷۵۶۱۱۵۳۲۲ صندوق پستی: ۳۳۳
 • ۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰-۴۲(۹۸+)
 • info@wastp.ir
 • آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: ۵۷۵۶۱۱۵۳۲۲ صندوق پستی: ۳۳۳
 • ۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰-۴۲(۹۸+)
 • info@wastp.ir
 • آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
 • کد پستی: ۵۷۵۶۱۱۵۳۲۲ صندوق پستی: ۳۳۳
 • ۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰-۴۲(۹۸+)
 • info@wastp.ir
ساختمان جدید پارک

ارسال پیام