تور فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

این تور با شرکت مدیران و نمایندگان 20 واحد دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به منظور آشنایی با دستاوردهای ف...

ادامه مطالعه