1. تجاری سازی فرایند تبدیل علم و تکنولوژی، تحقیقات جدید یا نوآوری به محصول بازار پذیر یا فرایند صنعتی است (Yencken, & Gillin, 2006) .
  2. تجاری سازی تلاشی در جهت کسب سود از نوآوری، از طریق تبدیل فناوریهای جدید به محصولات، فرایندها، خدمات جدید و فروش آنها در محیط بازار به شمار می آید (فارسی و جهانگیر، ۱۳۹۱).
  3. تجاری سازی فناوری اشاره به توانایی جذب و سازگاری یک تکنولوژی جدید برای استفاده در تولید و بازار دارد
    (Kim et al., ۲۰۱۱).
  4. تجاری سازی فرایند تملک ایده ها، پروراندن و توسعه آنها با دانش مکمل، ایجاد و ساخت و تولید کالاهای قابل فروش و فروش محصولات در بازار تعریف می شود. بنابراین فرایند تجاری سازی فناوری تمامی فعالیت ها را از پیدایش ایده تا طراحی محصول، آزمایش نمونه اولیه، ساخت و تولید و بازاریابی در بر میگیرد (Vercauteren, 2004).