انواع مدل­های تجاری سازی فناوری

۱- مدل زنجیره ارزش:

زنجیره ای است که از ایجاد یک مفهوم که نتیجه تحقیق است شروع و با توسعه نوآوری به فروش محصولات و خدمات ختم می­گردد. برای تولید ثروت لازم است که تمامی حلقه ها از قوت لازم در زنجیره برخوردار  باشند و طی نمودن تمامی مراحل این زنجیره لازم است.

۲- مدل گلد اسمیت:

این مدل عناصر فنی، بازار، کسب وکار فرایند تجاری سازی را در ماتریسی از فعالیت های همزمان و پی درپی و نقاط تصمیم گیری یکپارچه می کند. این مدل کل فرایند را از ایده اولیه تا ایجاد، خلق و راه اندازی شرکت پوشش می دهد و سپس راهبرد خروج را برای مخترع و سرمایه گذار نشان می دهد.

۳- مدل Rourke:

مدل فرایندی نوآوری توسط D. L. Rourke در سازمان انرژی ایالت متحده آمریکا (USDOE) برای ترفیع تجاری سازی محصولات نوآور در صنعت تکنولوژِی انرژی آمریکا ایجاد شده بود. این مدل فرایند تجاری سازی را به سه فاز اصلی تقسیم می کند: نوآوری، کارآفرینی، مدیریتی. هر فاز اصلی مراحل جداگانه ای را در بردارد: فنی، بازاریابی و کسب وکار. این مدل نسخه اصلاح شده ای از مدل گلداسمیت است.