ضرورت تجاری سازی

مهمترین ضرورت تجاری سازی این است که منافع ملی و سازمانی ایجاب می کنند از صرف منابع مهم و قابل توجهی که در قالب نیروهای متخصص، اعتبارات و فرصت زمانی جهت انجام تحقیقات در این بخش صرف می شود، حداکثر بهره برداری به عمل آید بطوریکه جامعه نیز از نتایج آن در بخش های گوناگون بهره مند گردد.


مفاهیم پایه ای در تجاری سازی

  1. پژوهش: هیچ ایده ای نیست که در نتیجه اندیشیدن به یک مسأله بوجود نیامده باشد. اما هر مسأله ای هم نمی تواند زاینده یک ابداع یا ایده بکر باشد. پس ارتباط تنگاتنگی میان انتخاب مسأله، ابداع (راه حل) منتج از آن و قابلیت توسعه اجتماعی و تجاری نتیجه کسب شده وجود دارد. از سوی دیگر، باید به این نکته هم توجه داشت که پژوهش بنیادی گام نخست بوجود آمدن یک ایده کاربردی است. بدون پژوهش بنیادی، مبانی پژوهش کاربردی محقق نشده و در نتیجه ایده ای هم اگر بوجود آید، احتمال کاستی و عدم توجه به جنبه های زیرساختی در آن بالا می رود.
  2. دارایی فکری: هرگاه پاسخ مناسبی به یک مسأله داده می شود، نتیجه ای بدست می آید که از آن با عنوان دارایی فکری نام برده می شود. پس، دارایی فکری عبارت است از هر ایده نوینی که توسط یک فرد یا یک تیم طی فرآیندی پژوهشی در راستای یافتن پاسخی برای یک مسأله مطرح می شود. دارایی فکری و حقوق مرتبط با آن مهمترین بحث در موفقیت تجاری سازی است.

ارکان تجاری سازی موفق

  1. قوانین مالکیت دارایی های فکری
  2. برنامه های کلان سازمانی و ساختارهای مدیریتی
  3. فرهنگ کارآفرینی و درگیر کردن کسب و کارهای کوچک
  4. رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی
  5. کیفیت پژوهش های انجام شده
  6. تسهیل فرآیند انتقال تکنولوژی (شبکه سازی)
  7. فراهم آوردن زیرساخت پژوهشی قوی