• انواع فایل های مجاز : pdf, doc, dox.
    در قالب فایل Word یا PDF