شما میتوانید در بخش مشاهده آمار، تعداد ایده های ثبت شده، ایده های تائید شده و تعداد ایده یاران مرکز تاک را مشاهده کنید.

ایده یارهای مرکز تاک برای راهنمایی و پشتیبانی از ایده پردازانی که در مرحله اول داوری ایده آنها مورد تائید قرار گرفته است می باشد.