تمدید قرارداد مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم وفناوری آذربایجان غربی در دانشگاه پیام نور استان

قرارداد مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم وفناوری آذربایجان غربی در دانشگاه پیام نور ارومیه تمدید شد.  به گزارش روابط عمومی پارک علم و ف...

ادامه مطالعه