دوره آموزشی مزایای دانش بنیان شدن شرکت ها و فرآیند تبدیل دانش بنیان در مرکز رشد مشترک منطقه آزاد ماکو برگزار شد

در راستای برنامه همکاری های پژوهشی- فناوری فیمابین سازمان منطقه آزاد ماکو و پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی،  دوره آموزشی " مزای...

ادامه مطالعه