جلسه بررسی آغاز همکاری های پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و شتاب دهنده اینومکث برگزار شد

جلسه بررسی آغاز و نحوه همکاری های پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و شتابدهنده اینومکث با حضور دکتر منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذرب...

ادامه مطالعه