تزریق ذهنیت کارآفرینی به دانشجویان به عنوان بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری

دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در آئین اختتامیه نخستین جشنواره کار آفرینی و بازارچه های دانشجویی دانشگاه های...

ادامه مطالعه