دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری برگزار می شود

دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (مجمع شهری تهران) همزمان با جایزه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به صورت مشترک میان...

ادامه مطالعه