گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر محمد فتحعلی لو مدیرمرکز رشد جامع پارک علم و فناوری از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بازدید کردند.

نوشته های مرتبط