گزارش تصویری

گزارش تصویری از حضور هیات تجاری و کارآفرینان کشور ترکیه در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

هیات تجاری و کارآفرینان کشور ترکیه در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی حضور یافتند.