گزارش تصویری

بازتاب خبری یازدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا) در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری