فیلم های آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم اولیه شرکت ها و تولید دانش بنیان