آخرین اخبار, رویدادها

ثبت نام در بزرگترین رویداد استارت آپی کشور شروع شد

مرحله شمال غرب رویداد اینوتکس پیچ به میزبانی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و شتابدهنده آرکاپ، یکم اردیبهشت ماه۱۴۰۱ در شهر ارومیه برگزار می شود.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، همزمان با ﯾﺎﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ۲۰۲۲ INOTEX ﺑﺎ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ که  ﺩﺭ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺭﮎ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ. رقابت های منطقه ای شمال غرب این رویداد نیز با میزبانی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و شتابدهنده آرکاپ در ارومیه برگزار می شود.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻧﻮﭘﺎ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻨﻮﺗﮑﺲﭘﯿﭻ (Pitch INOTEX) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ٧ ﺍﺳﺘﺎﻥ )ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﯾﺮ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﯿﻢﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭘﯽ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥِ ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ٢٢٠٢ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭘﯽ (Battle INOTEX) ﺭﺍﻩ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ ﺩﻭﺑﻪﺩﻭ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ.

لازم به ذکر است ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ، ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﮐﺎﻣﻼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭﺑﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

رویداد اینوتکس پیچ شمالغرب بصورت یک روزه در تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۸ در شهر ارومیه با میزبانی شتابدهنده آرکاپ و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار می‌شود، علاقه مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به وبسایت اینوتکس پیچ مراجعه کنند. مراحل ثبت‌نام و نکات مورد نیاز برای حضور در رویداد نیز در صفحه اینستاگرامی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و  آرکاپ بصورت گام به گام توضیحمی شود.

آدرس دقیق محل برگزاری نیز به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.