چنانچه نیاز به جذب سرمایه گذار دارید اطلاعات خود را ثبت کنید تا از طرف پارک پیگیری ها برای جذب سرمایه گذار انجام شود و در صورت ابراز علاقه سرمایه گذار با شما تماس گرفته خواهد شد.