اطلاعیه ها

کارگاه‌های “گمرک” و “اینکوترمز” – تیر ۹۶

دپارتمان تجارت و بازرگانی گروه مطالعات نظام پیمانکاری برگزار می‌کند؛  

کارگاه‌های آموزشی؛

۱-نکات کاربردی گمرک و امور مربوط به آن چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۶

۲-اینکوترمز و نقش آن در قراردادهای بازرگانی- پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۹۶