اطلاعیه ها

فراخوان ۲۱ مین دوره جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان

۳۳ مین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی

اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

و

۲۱ مین دوره جشنواره جوان خوارزمی

فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۸

متولدین ۱۳۶۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ مجاز به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://ka.irost.org/ مراجعه فرمایید.