اطلاعیه ها

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، در محل پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، توسط گروه جغرافیای این دانشگاه برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس:

۱- تغییرات آب و هوایی در ایران (آشکارسازی، آثار و پیامدها، آسیب پذیری، کاهش آثار سوء و سازگاری)

۲- ایران و معاهدات بین المللی تغییرات آب و هوا – (ارزیابی سیاستگذاری های مبتنی بر تغییرات آب وهوا)

۳- آب و هواشناسی کاربردی (کشاورزی، حمل و نقل، معماری، پزشکی، گردشگری و …)

۴- مدل سازی آب و هوا – پیش بینی زیر فصلی (S2S)، فصلی و بلندمدت

۵- آب و هواشناسی و چالش های محیطی ایران “محور ویژه کنفرانس”

۶- طرح نظریات جدید و نظریه پردازی در آب و هواشناسی

۷- آب و هواشناسی همدید و دینامیک (خاورمیانه و ایران)

۸- مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی فرین

۹- آب و هواشناسی ماهواره ای

۱۰- آب و هواشناسی شهری

۱۱- آب و هواشناسی دیرینه

۱۲- هیدرواقلیم

دبیرخانه کنفرانس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، اتاق ۳۲، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران.

تلفن: ۳۸۸۰۵۲۸۷-۰۵۱

دورنگار: ۳۸۸۰۷۰۶۰-۰۵۱

نشانی الکترونیکی: https://sncci.um.ac.ir

پست الکترونیکی: sncci@um.ac.ir