اطلاعیه ها

استفاده از خدمات و تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 با عنایت به اینکه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بر اساس شرح وظایف مندرج در اساسنامه و آئین نامه اجرایی صندوق‌های غیر دولتی پژوهش و فناوری مصوب هیأت وزیران، تا کنون بالغ بر یکصد میلیارد تومان انواع ضمانت نامه‌ها، اعتبارات مالی و منابع کارگزرای مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان و فناور را تأمین نموده است و در حال حاضر یکی از فعالترین صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور در ارائه خدمات ضمانت نامه‌ای حوزه فناوری می‌باشد. لذا در این راستا خدمات ضمانتنامه‌ای این صندوق جهت بهره برداری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اعلام می‌گردد.