آینه رسانه ها

بازدید شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از مرکز توسعه تجارت وان(İŞGEM ) و تکنوکنت وان