آخرین اخبار, گزارش تصویری

نشست انتقال تجربه، تجاری سازی و قراردادهای انتقالی برای کارکنان و شرکت های مستقر در پارک برگزار شد

در راستای بهره مندی از تجربیات پارک علم و فناوری خراسان رضوی نشست انتقال تجربه، تجاری سازی و قراردادهای انتقالی با تدریس خانم حسینیان نژاد، رئیس اداره توسعه بازار پارک علم و فناوری خراسان برای کارکنان و شرکت های مستقر در پارک آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این نشست طی دو روز در محل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و در راستای بهره مندی از تجربیات پارک علم و فناوری خراسان رضوی در زمینه تجاری سازی فناوری و قراردادهای انتقالی برگزار شد.

اهم موضوعات مورد بحث در این نشست دو روزه شامل پیچیدگی رسالت پارک در توسعه بازار شرکت ها، ابزارهای پارک برای کمک به توسعه بازار، سیاست های پارک در راستای درآمدزایی، قوانین حمایتی حوزه عقد قراردادهای فناوری، چک لیست های اجرایی، دستور العمل و آیین نامه حوزه بازار، الزامات ورود پارک در بحث قرارداد انتقالی، تسهیل ارتباط شرکت های فناور با کارفرمایان و درصد درگاه های فرصت پروژه بود.