آخرین اخبار

مشاغل آینده تا افق ۲۰۳۰

فهرست مشاغل زیر بر اساس مطالعات اندیشکده آصف تهیه شده است. این فهرست بر اساس حوزههای مختلف دسته بندی شده و در هر حوزه مشاغل آینده را معرفی کرده است. مشاغل موجود در این فهرست بر پیشبینی های انجام شده تا افق ۲۰۳۰ استوار هستند.

در طول تاریخ مشاغل و حرفه هایی ناپدید و در عوض مشاغل جدیدی در بازار کار جایگزین آنها شده اند. برای مثال دیگر نیازی به روشن کننده  لامپ های گازی در خیابانها وجود ندارد. برخی مشاغل تکامل یافتند که به عنوان نمونه میتوان کشیدن دندان را نام برد. صاحبان این شغل اکنون با عنوانی چون دندانپزشک به جامعه خدمت میکنند. مشاغلی نظیر توزیع شیر، روزنامه و یا تهیه پرینت نیز رو به افول گذاشته اند. درکنار مشاغل رو به افول، مشاغل جدیدی مانند طراحی وب، ورزش حرفهای، مشاوره رسانه ای و زیست فناوری وجود دارند که تا چند سال پیش حتی نامی از آنها نبود. آینده نیز با چنین تغییراتی روبرو خواهد بود و انتظار میرود در حوزه هایی مانند فناوری اطلاعات، انرژی های جایگزین و تجارت جهانی مشاغل نوینی ظهور کنند.

برای هر فردی که خواهان موفقیت شغلی است، آینده ارزشمند است، چرا که فرد میتواند از امروز با انتخاب مسیر شغلی مناسب، پیشرفت شغلی خویش در آینده را تسهیل کند و همچنین امنیت شغلی وی کمتر به مخاطره خواهد افتاد. بر همین اساس مراکزی در جهان به دنبال پیشبینی آینده مشاغل هستند و به شکلی مستمر گزارش هایی در این زمینه ارائه می کنند.

فهرست مشاغل زیر بر اساس مطالعات اندیشکده آصف تهیه شده است. این فهرست بر اساس حوزههای مختلف دسته بندی شده و در هر حوزه مشاغل آینده را معرفی کرده است. مشاغل موجود در این فهرست بر پیشبینی های انجام شده تا افق ۲۰۳۰ استوار هستند. برخی از این مشاغل هم اکنون نیز وجود دارند و در آینده با تقاضای بیشتری همراه خواهند بود. اینگونه مشاغل از نظر نیازهای شغلی و حرفه ای در رو به رشد هستند. برخی نیز کاملا جدید خواهند بود.

جهت دریافت مقاله کلیک کنید.