آخرین اخبار

فراخوان طرح های پژوهشی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

دفتر برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران عناوین اولویت های تحقیقاتی خود در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

عناوین اولویت های تحقیقاتی در سال ۱۳۹۹ دفتر توسعه انتقال فناوری به شرح ذیل می باشد:

لیست شماره یک

لیست شماره دو