آخرین اخبار

دومین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آذربایجان غربی تشکیل شد

دومین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آذربایجان غربی در محل استانداری با ریاست دکترکرمی معاون هماهنگی امور استانداری و  با حضور دکتر نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بررسی امکانات موجود جهت ایجاد دهکده فناوری و نوآوری در زمینه کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی، بررسی اختصاص اراضی شناسایی شده وزارت راه و شهرسازی جهت توسعه زیرساخت­های فیزیکی پارک، درخواست تامین مالی احداث فضاهای کارگاهی و بهداشتی برای شرکت­های دانش بنیان و فناور، طرح موضوع برخورداری شرکتهای مستقر در پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری از برخی دستورات جلسه دوم ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان بود که در این جلسه بررسی شد.