آخرین اخبار

در راستای بیست و سومین رویداد شتاب آذربایجان انجام گرفت: افزایش تعاملات با اداره کل استاندارد آذربایجان غربی به منظور استانداردسازی محصولات دانش بنیان

طی جلسه ای با حضور مهندس منصور جلایر مدیر کل استاندارد استان، دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری و دکتر محمد فتحعلی لو مدیر موسسات و مراکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بر آموزش استاندارد سازی محصولات دانش بنیان و تدوین استاندارد برای این محصولات تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، مهندس جلایر با اشاره به اولویت سنجی استانداردهای محصولات دانش بنیان، اظهار کرد: بحث تدوین و نشر استانداردها یک مقوله ملی و بین المللی است و بطور قطع پس از شناسایی  و سنجش محصولات، استانداردهای اولیه تدوین خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموعه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در حوزه های تخصصی باید ورود پیدا کند، گفت: در بحث آموزش های فنی و تخصصی  و استفاده از پتانسیل جوانان نخبه می توانیم همکاری های مختلفی داشته باشیم.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی نیز با اشاره به اهمیت تدوین استاندارد برای محصولات دانش بنیان، افزود: در پارک فناوری استان، مجموعه های بسیار توانمندی وجود دارند که مستعد  دریافت استانداردهای مربوطه هستند.
دکتر نیکبخت ادامه داد:  در امر استاندارد سازی وجود یک دفتر استاندارد سازی در ساختار پارک علم و فناوری استان در تحقق استاندارد سازی محصولات دانش بنیان  بسیار نتیجه بخش خواهد بود.