آخرین اخبار

تقویت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه فناوری و نوآوری

دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از تقویت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه فناوری و نوآوری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، معاون فناوری و نوآوری پارک با اعلام تشکیل شبکه همیاران فناوری و نوآوری استان، تاکید کرد: هدف اصلی ایجاد این ساختار جدید، بهبود و تقویت تعامل بازیگران زیست بوم استان است تا دستگاه‌ها در حوزه فناوری و نوآوری به یک پیکره واحد تبدیل شده‌ و با یکدیگر هم‌افزایی کنند.
دکتر سجاد گلشن نواز در ادامه، افزود: فرهنگسازی و ترویج نوآوری و فناوری در حوزه های الویتدار استان و اندیشه ورزی هدفمند در ابعاد مختلف آن؛ ایجاد زمینه تفاهم، همفکری و هم افزایی عناصر زیست بوم فناوری و نوآوری در حوزه های الویت دار استان؛ توسعه ارتباطات و تعاملات بین فعالین و ذی نفعان توسعه نوآوری و فناوری و همچنین بهبود وضعیت تسهیلگری، توسعه گری و کارگزاری خدمات فناوری و نوآوری را از اصلی ترین اهداف تشکیل این شبکه می باشد.
وی با اشاره به وظایف و فعالیت های مورد انتظار شبکه همیاران فناوری و نوآوری استان، اظهار داشت: برگزاری نشست های هم اندیشی و تشکیل اتاق های فکر در زمینه نوآوری و فناوری؛ برگزاری نشست های تخصصی، گردهمایی، همایش و کنفرانس در حوزه های مربوط؛ برگزاری کارگاه های آموزشی، بوت کمپ ها، رویدادهای نوآورانه و فناورانه با هدف توان افزایی سرمایه های انسانی در حوزه نوآوری و فناوری؛ ایجاد و توسعه خدمات کارگزاری، واسطه ای و مشاوره ای به عناصر زیست بوم نوآوری و فناوری؛ ایجاد سامانه ها و پلتفرم های مرتبط برای تسهیل تبادل نظر، انتقال و بهم رسانی در بخش های مختلف بین عناصر زیست بوم فناوری و نوآوری و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین در حوزه نوآور و فناوری در قالب این شبکه پیگیری خواهند شد.

گفتنی است اولین جلسه شبکه همیاران فناوری و نوآوری آذربایجان غربی روز یکشنبه مورخ ۱۵ مردادماه در محل پارک علم و فناوری استان برگزار خواهد گردید.