آخرین اخبار

اولین جلسه شبکه همیاران فناوری و نوآوری آذربایجان غربی برگزار شد

دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اشاره به تشکیل اولین جلسه شبکه همیاران فناوری و نوآوری در استان، اظهار کرد: در این جلسه بررسی کلیات شبکه و هم اندیشی در راستای تدوین سند دانش بنیان استان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، وی درباره اهداف شبکه همیاران فناوری و نوآوری آذربایجان غربی، توضیح داد: شناسایی بازیگران اصلی و نقش‌های کلیدی در زیست بوم فناوری و نوآوری استان، تقویت بازیگران موجود و کمک به ایجاد بازیگران جدید، توسعه مشارکت و ایجاد فضای همکاری‌های مؤثر بین اعضاء زیست بوم، کاهش پراکنده کاری و فعالیت جزیره ای در بین بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری استان از مهمترین اهداف تشکیل این شبکه می‌باشد.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دانشگاه ها، مراکز رشد، نوآوری و کارآفرینی، پارک علم و فناوری، تأمین کنندگان مالی، شتابدهنده ها، شرکت‌ها از جمله اعضای این شبکه می باشند.

دکتر نوری نیا درباره نقش این شبکه در زیست بوم فناوری و نوآوری استان، تشریح کرد: کانالیزه نمودن آموزش‌های اولیه در زمینه راه اندازی کسب و کار، کارآفرینی و نوآوری؛ استخراج و بکارگیری سیاست ها و قوانین مشوق و حامی نوآوری و تولید دانش بنیان، شناسایی و حمایت از بازیگران جدید و کمک به ایجاد آنها، فرهنگ سازی در ایجاد نوآوری در جامعه، فراهم سازی و اشتراک گذاری منابع و امکانات مالی، تجهیزات فنی و سایر منابع، ساختار‌دهی هدایت و توسعه زیست بوم، تقویت روابط و پیوندهای زیست بوم  از جمله  اقداماتی است که این شبکه در برنامه کاری خود دارد.