آخرین اخبار, اطلاعیه ها

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان واگذاری خدمات فعالیت های امور خدماتی و تنظیف

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان واگذاری خدمات فعالیت های امور خدماتی و تنظیف به شماره سیستمی ۲۰۰۱۰۰۰۴۴۱۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی،کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ نوبت دوم ۰۴/۰۴/۱۴۰۱
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:۸/۰۴/۱۴۰۱
  • مهلت ارسال پیشنهادات:۱۸/۴/۱۴۰۱
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ۲۰/۴/۱۴۰۱

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین بانکی به مبلغ ۳,۰۰۱,۹۹۲,۱۰۰ ریال

هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

ارومیه کیلومتر ۱۱ جاده نازلو روبروی دانشگاه ارومیه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی-۳۲۷۵۱۲۴۲ داخلی ۱۲۲

صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و سلب اختیار برای پارک علم وفناوری آذربایجان غربی نمی نماید و پارک مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در آئین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به صرفه و صلاح خود هریک از پیشنهادات را قبول یا رد نماید.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی