کارگاه های آموزشی شهریور ماه

کارگاه عملی تدوین طرح کسب و کار

کارگاه تکنیک های تهیه نانو ذرات درکاربردهای پزشکی 

ورود به فن بازار