فراخوان 21 مین دوره جشنواره جوان خوارزمی

 فراخوان

33 مین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی

اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

و

۲۱ مین دوره جشنواره جوان خوارزمی

فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۸

متولدین ۱۳۶۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ مجاز به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی هستند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://ka.irost.org/ مراجعه فرمایید. 


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار