رویدادهای شتاب آذربایجان (روشا) اسفند ماه 1397

نوزدهمین رویداد شتاب آذربایجان(روشا)؛ کارآفرینی در 200 دقیقه

بیستمین رویداد شتاب آذربایجان(روشا)؛ کارآفرینی در 200 دقیقه

 

ورود به فن بازار