رویداد های شتاب آذربایجان (روشا)، کارآفرینی در 200 دقیقه

 جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر بر روی هر یک از رویدادهای مورد نظر کلیک نمائید.

سیزدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)؛ کارآفرینی در 200 دقیقه

چهاردهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)؛ کارآفرینی در 200 دقیقه

پانزدهمین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)؛ کارآفرینی در 200 دقیقه

 


آخرین رویداد ها
ورود به فن بازار